Statut przedszkola

STATUT
Przedszkola Nr 162
„Saski Zakątek”
Warszawa, ul. Dąbrówki 3

Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 162 „ Saski Zakątek” w Warszawie Nr 4/2017/2018 z dnia 29.11.2017 roku.

Spis treści

ROZDZIAŁ 1 Przepisy wprowadzające 3
ROZDZIAŁ 2 Cele i zadania przedszkola oraz sposób ich wykonywania 4
ROZDZIAŁ 3 Organy przedszkola i ich kompetencje 7
ROZDZIAŁ 4 Organizacja pracy przedszkola 10
ROZDZIAŁ 5 Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola 17
ROZDZIAŁ 6 Prawa i obowiązki dzieci 21
ROZDZIAŁ 7 Przepisy końcowe 23

Rozdział 1
Przepisy wprowadzające
§ 1
Przedszkole prowadzi działalność na podstawie:
• Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943z późn. zm.)
• Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).
• Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
• (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949).
• Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189).
• Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526 z późn. zm.);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2017 poz. 649);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. 2017r., poz. 1658);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej ( Dz. U. 2017r., poz. 356) –załącznik nr1;
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym ( Dz. U. 2017r., poz. 1578, ze zm.);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U.2017r., poz.1616);
• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 poz. 69 ze zmianami);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017r., poz.1635);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach(Dz.U. 2017r., poz.1597);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych(Dz.U. 2017r., poz.1597);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw(Dz.U. 2017r., poz.1655);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach(Dz.U. 2017r., poz.11147);

§ 2

• Przedszkole Nr 162 „ Saski Zakątek”, zwane dalej Przedszkolem jest placówką publiczną, która prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
• Przedszkole używa nazwy: Przedszkole Nr 162 „ Saski Zakątek”
• Siedzibą Przedszkola Nr 162 „ Saski Zakątek” jest budynek wolnostojący przy ul. Dąbrówki 3 w Warszawie.
• Organem prowadzącym Przedszkola jest Miasto Stołeczne Warszawa.
• Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
• Przedszkole posługuje się pieczęcią o następującej treści:
Przedszkole Nr 162 „Saski Zakątek”
03-909 Warszawa
ul. Dąbrówki 3
Tel.226173101

Rozdział 2
Cele i zadania przedszkola oraz sposoby ich wykonywania
§ 3

1.Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów Prawa oświatowego oraz z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2.Przedszkole pełni wobec dziecka funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące, a praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza realizowana jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową, zapewniając dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

§ 4

• Celem wychowania przedszkolnego jest:
• wspieranie całościowego rozwoju dziecka, poprzez proces opieki, wychowania i nauczania-uczenia się,
• umożliwianie odkrywania przez dzieci własnych możliwości, sensu działania raz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna,
• wspieranie dzieci do osiągnięcia dojrzałości do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji,
• sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju,
• współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęcie wczesnej interwencji specjalistów oraz w przygotowanie dziecka do nauki szkolnej,
• świadczenie wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, stosownie do potrzeb dzieci, w tym wyrównanie szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci pochodzących z różnych środowisk społecznych.
§ 5
• Do zadań przedszkola należy:
• Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
• Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
• Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
• Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
• Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
• Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
• Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
• Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
• Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
• Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
• Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
• Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
• Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
• Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
• Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
• Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.
• Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

§ 6

• Przedszkole realizuje zadania w następujący sposób:
• zgodnie z arkuszem organizacyjnym zatwierdzonym przez organ prowadzący, zapewnia pełną obsadę pedagogiczną i administracyjno – obsługową;
• prowadzi pracę opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną w oparciu o przyjęte do realizacji programy wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup, zgodnych z podstawę programową;
• organizuje różnorodną aktywność edukacyjną prowadzoną przez wykwalifikowanych nauczycieli, w tym nauczycieli specjalistów;
• prowadzi i dokumentuje obserwacje pedagogiczne w celu poznania możliwości rozwojowych dzieci oraz ich potrzeb;
• dokonuje analizy gotowości dziecka 6-letniego do podjęcia nauki w szkole w oparciu o przeprowadzoną diagnozę przedszkolną informując o jej wynikach rodziców;
• organizuje działalność innowacyjną i eksperymentalną;
• tworzy warunki materialne i organizacyjne do animowania różnorodnych sytuacji edukacyjnych poprzez:
• aranżację sal wyzwalającą wielostronną aktywność dzieci;
• organizowanie bazy dydaktycznej dla specjalistów.
• organizuje na pisemną prośbę rodziców zajęcia z religii, zgodnie z odrębnymi przepisami;
• zapewnia wychowankom poczucie bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
• promuje wartość edukacji przedszkolnej wśród całej społeczności przedszkolnej, tj. wychowanków, ich rodziców i całych rodzin, pracowników.

§ 7
• Przedszkole organizuje i udziela wychowankom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, polegającej na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
• Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
• Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.
• Dla wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor organizuje zajęcia specjalistyczne, zajęcia rewalidacyjne odpowiadające ich indywidualnym potrzebom rozwojowy i edukacyjnym określonym w wydanym przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 3
Organy przedszkola i ich kompetencje
§ 8
Organami Przedszkola są:
1) Dyrektor przedszkola;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców.
§ 9
1. Stanowisko Dyrektora Przedszkola powierza organ prowadzący zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Dyrektor Przedszkola:
• kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje przedszkole na zewnątrz;
• sprawuje nadzór pedagogiczny;
• inspiruje nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zgodnych z potrzebami przedszkola poprzez:
• studia wyższe,
• uczestnictwo w kursach, warsztatach, sympozjach,
• uczestnictwo w zajęciach otwartych;
• realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji;
• sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez efektywne działania prozdrowotne;
• wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę;

• dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanymi przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzonymi przez organ prowadzący i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
• wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
• jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami;
• w szczególności decyduje o sprawach:
• zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,
• przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom placówki,
• przyznawania dodatku motywacyjnego nauczycielom
• występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej o przyznanie nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników;
• współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców;
• wstrzymuje wykonywanie wszelkich uchwał niezgodnych z przepisami prawa;
• opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia organowi prowadzącemu na każdy rok szkolny arkusz organizacji;
• dopuszcza do użytku przedszkolnego programy wychowania przedszkolnego;
• organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną w formach określonych w odrębnych przepisach i decyduje o jej zakończeniu,
• powołuje Komisję Rekrutacyjną do przedszkola i rozpatruje odwołania od jej decyzji;
• przyjmuje dzieci na wolne miejsca w przedszkolu w trakcie roku szkolnego (poza harmonogramem rekrutacji);
• może stworzyć warunki do działania wolontariatu w przedszkolu;
• jest upoważniony do podejmowania decyzji w sprawach zwolnień z opłat za żywienie dziecka w placówce.

§ 10

• Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.
• W skład Rady Pedagogicznej wchodzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
• W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział (z głosem doradczym) osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
• Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki.
• Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor przedszkola.
6. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny
z ustawą;
• Kompetencje Rady Pedagogicznej:
• zatwierdzanie planów pracy przedszkola;
• podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
• uchwalanie statutu przedszkola i jego zmian;
• ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;
• ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć w grupie;
• podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy.
• Rada Pedagogiczna opiniuje:
• organizację pracy przedszkola;
• projekt planu finansowego przedszkola;
• wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
• propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac, zajęć i dodatkowych czynności w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
• Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskami o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do organu prowadzącego nadzór pedagogiczny o zbadanie i ocenę działalności, przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce.

§ 11

• W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.
• Kadencja Rady Rodziców trwa rok.
• W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach, posiadający prawo do głosowania.
• W bieżącej pracy Rady Rodziców, realizowanych przedsięwzięciach i oraz w zebraniach Rady Rodziców mogą brać udział wszyscy rodzice wychowanków, z tym, że prawo do głosowania mają przedstawiciele oddziałów wymienieni w pkt. 3.
• Rada Rodziców jest organem działającym społecznie na rzecz placówki.
• Rada Rodziców uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.
• Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
• Kompetencje Rady Rodziców:
• występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki;
• opiniowanie planu projektu finansowego składanego przez dyrektora placówki.
3) wspieranie statutowej działalności przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.

§ 12

• Ustala się możliwość swobodnego działania wszystkich wymienionych organów i podejmowania przez nie decyzji w ramach swoich kompetencji, określonych w regulaminach.
• Zapewnia się wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola o planowanych i podejmowanych działaniach jak również decyzjach na wspólnych spotkaniach organizowanych na wniosek każdego z nich.
• Kontakty nauczycieli z rodzicami odbywają się w terminach ustalonych przez nauczyciela i rodziców.
• Spory między organami przedszkola rozstrzygane są przez komisję pojednawczą. Komisję pojednawczą w miarę potrzeb powołuje dyrektor spośród członków rady pedagogicznej i rady rodziców.
• W skład komisji pojednawczej wchodzi po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców oraz dyrektor jako jej przewodniczący (jeżeli nie jest stroną w konflikcie).
• Jeśli dyrektor jest stroną w konflikcie, to na jego miejsce powołany jest inny przedstawiciel rady pedagogicznej.
• Strony zwaśnione prezentują jasne stanowiska komisji pojednawczej.
• Komisja pojednawcza ustala sposób głosowania odnośnie rozwiązywanego problemu.

§ 13

1.W razie braku rozstrzygnięcia sporu między organami Przedszkola, strony mają prawo do zwrócenia się o rozstrzygnięcie:
1) Rada Pedagogiczna i dyrektor do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
2) Rada Rodziców i dyrektor do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3) Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna do dyrektora, dyrektor i Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
2. Wezwany organ jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku zainteresowane strony w ciągu 1 miesiąca od zawiadomienia.

Rozdział 4
Organizacja pracy przedszkola
§ 14

• Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
• Liczba dzieci pozostających pod opieką nauczycielki w oddziale nie może przekraczać 25.
• W okresie niskiej frekwencji dyrektor może zlecić łączenie oddziałów do łącznej liczby 25 dzieci w grupie.
§ 15

• Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.
• Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy opiekuńczej, wychowawczej i kształcącej wskazane jest, aby nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do Przedszkola.

§ 16

1. Przedszkole sprawuje bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
2. Dzieci przebywające w Przedszkolu są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno–wychowawcze zgodnie z programem wychowania przedszkolnego i miesięcznym planem zajęć dla danej grupy.
3. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
4. Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca przebywania dzieci (sala zabaw, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.
5. Nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informując go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
6. Nauczyciel może opuścić dzieci w chwili nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.
7. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. Szczegółowe zasady określa regulamin wycieczek i imprez krajoznawczo – turystycznych.
8. Wycieczki i spacery dzieci poza teren Przedszkola odbywają się za zgodą (pisemnym oświadczeniem) rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, po wcześniejszym wypełnieniu „Karty wycieczki” zatwierdzonej przez dyrektora Przedszkola. Dzieci udają się na wycieczkę lub spacer w obecności nauczyciela oraz dodatkowo upoważnionych osób – pomocy nauczyciela, woźnej oddziałowej lub rodziców. Na każde dziesięcioro dzieci przypada przynajmniej jeden opiekun. Jeżeli liczba dzieci wynosi dziesięcioro lub mniej na wycieczkę lub spacer dzieci udają się pod opieką nauczyciela i jednej dodatkowo upoważnionej osoby. W przypadku korzystania ze środków transportu publicznego (np. dojazd autobusem miejskim do muzeum) na każde pięcioro dzieci przypada jedna osoba dorosła.
9. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrekcję oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach.
11.Pracownicy Przedszkola nie podają żadnych leków dzieciom (doraźnych środków przeciwbólowych, ani innych na prośbę rodzica).
12.Wychowankowie za zgodą rodziców mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka rodzice uiszczają na początku roku szkolnego (wrzesień).

§ 17

• Opiekę nad dziećmi przy przyprowadzaniu i odbieraniu z Przedszkola sprawują rodzice lub osoby pełnoletnie przez nich upoważnione, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo;
• Rodzic upoważnia osobę odbierającą za pomocą pisemnego dokumentu upoważnienia zawierającego, imię i nazwisko, numer i serię dokumentu tożsamości osoby wskazanej przez rodziców (opiekunów prawnych) oraz podpisy rodziców, (opiekunów prawnych) Osoba upoważniona do odbioru potwierdza swoją tożsamość przy odbiorze dziecka,
• Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
• Nauczyciel może odmówić wydania dziecka rodzicom lub innej, pełnoletniej upoważnionej osobie, jeżeli w ocenie nauczyciela, osoba odbierająca pozostaje pod wpływem alkoholu bądź innego środka odurzającego.
• W przypadku podjęcia decyzji o niewydaniu dziecka osobie upoważnionej przez rodziców, nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców o tym fakcie; rodzice upoważniają inną, pełnoletnią osobę do odebrania dziecka lub odbierają je osobiście.
• O wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora, który podejmuje działania przewidziane prawem.
• W przypadku, gdy nikt nie zgłosił się po dziecko do godziny zamknięcia placówki, nauczyciel stara się skontaktować z jego rodzicami, w celu wyjaśnienia przyczyn ich nieobecności, a następnie powiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji. W zależności od okoliczności zdarzenia, podejmowane są odpowiednie kroki, mające na celu przede wszystkim zapewnienie dziecku bezpieczeństwa.
• Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.
• W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej rodzic zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia dyrektora przedszkola.
• Nauczyciel oddziału ma obowiązek zgłosić rodzicom stan dziecka wskazujący chorobę.
• Rodzice współpracują z przedszkolem w razie wypadku dziecka w przedszkolu.

§ 18
.
• Przedszkole współdziała z rodziną dziecka w celu udzielenia pomocy w wychowaniu i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej.
• Przedszkole bierze czynny udział w wyznaczaniu kierunków działania korzystnych dla dzieci i rodziców w następujących zakresach:
1) rozszerzanie i pogłębianie wiedzy rodziców o dziecku;
2) ustalanie jednolitych form oddziaływania wychowawczego;
3) podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców;
4) uczestnictwo rodziców w zakresie przygotowania dzieci do szkoły, w tym:
a) zapoznanie rodziców z zakresem treści programowych realizowanych w danej grupie wiekowej;
b) kontynuacji przez rodziców wspólnie ustalonych zasad, wymagań;
c) utrwalanie nawyków, umiejętności i wiadomości, wymiana informacji o postępach i trudnościach dziecka.
3. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą poprzez:
• udział na zebraniach ogólnych, prelekcje psychologa, pedagoga, lekarza specjalisty w dziedzinie stomatologii, logopedii,
• kontakty indywidualne, inicjowane przez nauczyciela i rodziców/opiekunów, odbywające się po godzinach pracy nauczyciela z dziećmi;
• zebrania grupowe i ogólne, (według grafiku ustalonego przez rodziców i nauczycieli, lub na życzenie którejś ze stron);
• gazetkę dla rodziców;
• stronę internetową;
• kontakt e-mail;
• wystawy prac dzieci;
• prawo uczestniczenia w codziennych zajęciach przedszkolnych
• udział w zajęciach adaptacyjnych dla dzieci nowoprzyjętych.
• udział w organizowaniu uroczystości przedszkolnych i imprez artystycznych dla dzieci.

§ 19

• Rodzice mają prawo do:
• wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola;
• znajomości podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych;
• uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju oraz poziomu przygotowania do podjęcia przez dziecko edukacji w szkole w przypadku dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne;
• otrzymywania pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości Przedszkola w tym zakresie;
• udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo – dydaktycznych, itp.;
• zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia Przedszkola;
• wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć wykraczających poza podstawę programową w formie służącej rozwojowi dzieci i pracy przedszkola;
• wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców;
• udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Przedszkolu.
• Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
• wspieranie swojego dziecka w rozwoju, edukacji przedszkolnej;
• przestrzeganie niniejszego Statutu;
• przestrzeganie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
• przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
• terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu;
• informowanie o nieobecności dziecka w Przedszkolu;
• niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
• zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
• wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka, bieżąca komunikacja i współpraca z nauczycielami w sprawach związanych z edukacją;
• dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego do Przedszkola oraz zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
• ze względów bezpieczeństwa informowanie dyrektora o zmianach dotyczących praw rodzicielskich odnośnie swojego dziecka;
• ze względów bezpieczeństwa zgłaszanie wychowawcy oddziału zmiany adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego w celu zapewnienia możliwości skutecznego kontaktu;
• inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych Przedszkola.

§ 20

• Praca opiekuńcza, wychowawcza i kształcąca prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.
• W przedszkolu ustala się, tzw. przedszkolny zestaw programów nauczania:
• nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego i przedstawia swoją propozycję do zatwierdzenia dyrektorowi;
• zatwierdzone przez dyrektora programy stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego obowiązujących w placówce.
• Dyrektor placówki podaje do publicznej wiadomości informację o zestawie programów wychowania przedszkolnego.
• Godzina dydaktyczna w przedszkolu trwa 60 minut.
• Czas trwania zajęć wykraczających poza podstawę programową, jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
• dzieci w wieku 3-4 lata – 15 do 25 minut;
• dzieci w wieku 5-6 lat – około 30 minut.
• Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
• Organizacja i terminy zajęć wykraczających poza podstawę programową ustalane są przez dyrektora Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

§ 21

• W Przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów:
• Wiek dzieci w poszczególnych oddziałach może się zmieniać w każdym roku szkolnym, jeśli zajdzie taka potrzeba podczas rekrutacji.

§ 22

• Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez dyrektora.
• Arkusz zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, związki zawodowe, kuratorium oświaty zatwierdza organ prowadzący.
• W arkuszu organizacji Przedszkola określa się w szczególności:
• czas pracy poszczególnych oddziałów;
• liczbę pracowników Przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
• ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Przedszkole.
• Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
• Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę od momentu otwarcia przedszkola, tj. od godz. 7:00 do godz. 18.00, realizacja podstawy programowej przewidziana jest w godzinach pracy przedszkola.
• Przerwę wakacyjną ustala dyrektor z organem prowadzącym.
• Dzienny czas pracy Przedszkola określa arkusz organizacyjny zatwierdzony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

§ 23

Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców.

§ 24

• Wysokość opłaty za korzystanie dziecka z wyżywienia określana jest przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym.
• Na opłatę za wyżywienie dziecka w Przedszkolu składa się koszt surowców zużytych do przygotowania posiłków, w ustalonej proporcji:
• śniadanie – 30%;
• obiad – 50%;
• podwieczorek – 20%.
• Pracownicy Przedszkola mają prawo korzystać z posiłków i zobowiązani są do pokrycia ich kosztów
• Zasady odpłatności i korzystania z wyżywienia przez pracowników podczas godzin wykonywania pracy reguluje dyrektor w porozumieniu z przedstawicielami organu prowadzącego.
• W przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności,
• Opłata za żywienie wnoszona jest w cyklach miesięcznych, z góry, do 15 dnia miesiąca poprzedniego.
• Aby otrzymać zwrot stawki żywieniowej należy fakt spóźnienia lub nieobecności dziecka zgłosić osobiście, telefonicznie lub e-mailowo, do godz. 8:30 w dniu nieobecności.
• W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Przedszkola może, na wniosek rodzica dziecka wydłużyć termin wnoszenia opłat, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.
• Opłatę wnosi się w przelewem na wskazany przez Dyrektora Przedszkola numer rachunku bankowego bądź formie gotówkowej u kierownika gospodarczego
• Dyrektor informuje rodziców o numerach rachunków bankowych wymienionych w ust. 11 m.in. za pośrednictwem strony internetowej Przedszkola.
11. W przypadku powstania zaległości w opłatach, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego.
12.Rodzice mogą ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty za świadczenia w czasie przekraczającym czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
13. Zasady zwolnienia lub ulgi za opłaty określa uchwała Rady m.st. Warszawy.
• Rodzic ubiegający się o zwolnienie z opłat przedstawia w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.

§ 25

• Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.
• Rekrutacja dzieci do Przedszkola Nr 162 „Saski Zakątek” odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz przyjętych w m. st. Warszawie lokalnych zasad rekrutacji, (obejmujących kryteria rekrutacji i harmonogram jej przeprowadzania) ujednoliconych dla wszystkich przedszkoli samorządowych prowadzonych przez m. st. Warszawę.
• Postępowanie rekrutacyjne dotyczy wyłącznie wolnych miejsc.
• Procedura rekrutacyjna dotyczy dzieci, które w nadchodzącym roku szkolnym mają rozpocząć uczęszczanie do przedszkola.
• Dzieci, które w bieżącym roku szkolnym już uczęszczają do placówki, nie przechodzą procedury rekrutacyjnej, a ich rodzice składają wyłącznie deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w przedszkolu.
• Rekrutacja dzieci na wychowanków Przedszkola odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego.
• Szczegółowe zasady rekrutacji, w tym harmonogram rekrutacji do Przedszkola na dany rok szkolny, ogłaszane są na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie placówki.
• Zgłoszenia kandydatów do przedszkola przyjmowane są w terminie ustalonym przez organ kierujący placówką. Szczegółowe godziny wyznacza dyrektor.
• W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola dyrektor powołuje zarządzeniem Komisję Rekrutacyjną, która rozstrzyga o przyjęciu dzieci w oparciu o ustalone kryteria i realizuje inne obowiązki wynikające z przepisów prawa.
• Do Przedszkola są przyjmowani kandydaci z największa liczbą punktów uzyskanych w procesie rekrutacji, liczonych według szczegółowych kryteriów określonych w każdym roku szkolnym przez Urząd m. st. Warszawy, które to są publikowane są na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie przedszkola.
• W skład komisji rekrutacyjnej, o której mowa w ust. 9, wchodzą powołani przez dyrektora nauczyciele.
• Do zadań Komisji należy czuwanie nad prawidłowością przebiegu procesu rekrutacji do przedszkola oraz rozstrzyganie wszelkich sporów związanych z przyjęciem dziecka do Przedszkola.
• W ciągu 7 dni od ogłoszenia przez Komisję rekrutacyjną listy przyjętych do Przedszkola rodzic lub prawny opiekun kandydata, który nie został przyjęty, ma prawo złożyć wniosek do Komisji rekrutacyjnej z prośbą o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
• W ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku Komisja rekrutacyjna ma obowiązek przedstawić pisemne uzasadnienie podjętej decyzji.
• W ciągu 7 dni od uzyskania uzasadnienia rodzic lub prawny opiekun kandydata ma prawo złożyć pisemne odwołanie do dyrektora, który na rozpatrzenie odwołania ma 7 dni.
• Przyjęcia do Przedszkola w trakcie roku szkolnego (poza terminami określonymi w harmonogramie rekrutacji) mogą mieć miejsce w przypadku wolnych miejsc, na podstawie decyzji dyrektora.

§ 26

• Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację bieżącą i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Dyrektor jako Administrator Danych Osobowych (ADO) w procesach przetwarzania danych uwzględnia charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia. Jednocześnie zatwierdza i wdraża odpowiednie środki techniczne
i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych, a także poddawane systematycznym przeglądom i aktualizacji.
• Realizuje ustawowe zadania zabezpieczenia i ustala zasady przetwarzania danych osobowych, osób których dane dotyczą, w szczególności dane osobowe uczniów, wychowanków, rodziców oraz pracowników i współpracowników przedszkola.
• Sprawuje nadzór poprzez określenie osoby / podmiot /wykonawcę, realizującego przepisy prawa ochrony danych osobowych w zakresie zadań wymienionych w ust. 1) i 2)
• Osoba / podmiot określony w pkt 3) podlega bezpośrednio administratorowi danych zgodnie z przepisami o ochronie danych.
• Nauczyciele w działalności służbowej stosują w praktyce przetwarzania danych osobowych zasady i czynności oraz obowiązki spoczywające na nich na mocy przepisów krajowych oraz państw członkowskich Unii o ochronie danych.
• Do obowiązków nauczyciela należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie
w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z decyzją dyrektora, a także zabezpieczenie nośników danych w zgodności z dokumentacją zabezpieczenia danych osobowych przedszkola w formie zapisów elektronicznych, jak i tradycyjnych oraz udostępnianie danych uprawnionym podmiotom i osobom w granicach i przepisach prawa.
• Do obowiązków pracowników administracji i obsługi należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z dokumentacją przetwarzania i zabezpieczenia danych.

Rozdział 5
Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola
§ 27

• Dyrektor powierza każdemu nauczycielowi i innym pracownikom Przedszkola szczegółowy zakres obowiązków.
• W Przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi:
• kierownik gospodarczy;
• sekretarka;
• kucharka;
• pomoc kucharza;
• pomoc nauczyciela;
• woźna;
• dozorca.

• Obowiązki wszystkich pracowników:
• regularne i punktualne przychodzenie do pracy i podpisywanie listy obecności;
• w przypadku nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, lub inna ważną okolicznością, zgłaszanie tego faktu w miejscu pracy w ciągu 24 godzin;
• dokonywanie w określonym terminie wyznaczonych badań kontrolnych;
• w każdej sytuacji kulturalne i taktowne zachowanie, dbałość o dobre imię Przedszkola;
• przestrzegać przepisów bhp i przeciw pożarowych;
• uczestniczyć w zebraniach i naradach;
• bezwzględne przestrzeganie zasad związanych z zachowaniem bezpieczeństwa dzieci, powierzonych opiece.
• Pracownicy na wszystkich stanowiskach dbają o klimat i dobre imię placówki, są współodpowiedzialni za realizację zadań Przedszkola.

§ 28

• Pracownicy administracji i obsługi są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
• Głównym zadaniem pracowników samorządowych jest zapewnienie odpowiednich warunków do realizacji statutowych zadań przedszkola.
• Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
• przestrzeganie przepisów prawa;
• informowanie o zauważonych zagrożeniach;
• wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z bezpieczeństwem dzieci;
• udzielanie pomocy na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnych;
• wykonywanie powierzonych zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
• udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym, jeżeli prawo tego nie zabrania;
• dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
• zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z dziećmi, rodzicami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
• zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
• sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego.
• Pracownik zatrudniony w Przedszkolu zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.
• Szczegółową organizację i porządek oraz związane z tym prawa i obowiązki pracowników samorządowych określa regulamin pracy i indywidualne zakresy obowiązków pracowników znajdujące się w teczkach akt osobowych.

§ 29

• Zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi z zakresu bezpieczeństwa obejmuje:
• zapewnienie sprawnego działania Przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymania obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości;
• reagowanie na wszystkie, nawet najdrobniejsze przejawy naruszania przez dzieci zasad zachowania, a w szczególności na przemoc fizyczną, agresję, używanie „brzydkich” wyrazów, wulgarnych gestów;
• czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w sali, na korytarzu, w łazience, w ogrodzie, podczas spacerów i wycieczek;
• zwracanie bacznej uwagi na to, czy osoby odbierające dziecko mają do tego upoważnienie;
• systematyczne kontrolowanie obiektu, zgłaszanie awarii wodno – kanalizacyjnych i elektrycznych.
• Upoważniony przez dyrektora przedszkola pracownik obsługi powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren Przedszkola o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora Przedszkola lub skierować tę osobę do dyrektora.
• Pracownicy Przedszkola są odpowiedzialni w swoim zakresie działania za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. w wypadkach nagłych obowiązek natychmiastowego działania dotyczy wszystkich osób związanych z pracą w przedszkolu bez względu na zakres ich czynności służbowych.

§ 30
Zadania nauczycieli określa się następująco:
• nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków;
• nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci i ich zdolności, zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy;
• nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń;
• nauczyciel uwzględnia w swojej pracy wychowawczo- dydaktyczno-opiekuńczej dzieci należące do mniejszości narodowych i etnicznych oraz posługujące się językiem regionalnym;
• nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej;
• przebieg pracy dydaktyczno-wychowawczej i frekwencję dzieci na zajęciach nauczyciel odnotowuje w wymaganej prawem dokumentacji procesu nauczania;
• nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwacje swoich wychowanków;
• nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej
i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i Rady Pedagogicznej;
• nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości, zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy
i podmiotowego podejścia do dziecka;
• nauczyciel w sposób właściwy przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej;
• nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych;
• w roku poprzedzającym rozpoczęcie edukacji w szkole podstawowej nauczyciel przeprowadza analizę gotowości i informuje o jej wynikach rodziców dziecka, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 31

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. W ramach tego czasu nauczyciel zobowiązany jest prowadzić:
• zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze prowadzone z dziećmi;
• inne czynność wynikające z zadań statutowych przedszkola;
• zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem
i doskonaleniem zawodowym.

§ 32

Do zadań logopedy należy:
• udzielanie pomocy logopedycznej poprzez prowadzenie zajęć specjalistycznych o charakterze terapeutycznym;
• udzielanie porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli;
• prowadzenie warsztatów i szkoleń dla nauczycieli i rodziców;
• prowadzenie działań pedagogicznych mających na celu rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;
• zaplanowanie sposobów zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci;
• ustalenie zakresu, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno- pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizycznych dziecka;
• określanie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii;
• dokonywanie oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych po ich zakończeniu oraz udzielonej pomocy w danym roku szkolnym przed opracowaniem arkusza organizacji przedszkola lub przed upływem okresu, na jaki została udzielona pomoc na wniosek rodzica lub nauczyciela;
• określanie wniosków i zaleceń dotyczących dalszej pracy z dzieckiem;
• przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy dziecka, w tym mowy głośnej;
• diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem;
• prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci, w zależności od rozpoznanych potrzeb;
• podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka- rodziną;
• prowadzenie obowiązkowej dokumentacji pedagogicznej.

§ 33

Do zadań psychologa należy:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących wychowanków, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dziecka;
2) przeprowadzanie badań psychologicznych dzieci i ustalanie na ich podstawie potencjalnych możliwości dziecka wytypowanego drogą obserwacji lub badań, a także zgłaszanych przez rodziców;
3) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, kreślenia form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec dziecka, rodziców i nauczycieli;
4) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli;
5) udział w pracach Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej;
6) badanie i diagnozowanie dojrzałości szkolnej wspólnie z nauczycielem wychowania przedszkolnego;
7) współorganizowanie i udział w warsztatach dla rodziców;
8) konsultowanie zgłaszanych problemów i udzielanie wskazań wychowawczych;
9) opiniowanie na użytek władz oświatowych, zdrowia i sprawiedliwości sytuacji podopiecznych dzieci, po otrzymaniu pisemnego wniosku od tych instytucji;
10)wspieranie wychowawców grup w działaniach wynikających z programu wychowawczego;
11) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 34

Nauczyciel ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony:
• dyrektora;
• opiekuna – wyznaczonego na czas odbywania stażu;
• doradcy metodycznego;
• instytucji oświatowych i naukowych;
• organu prowadzącego w zakresie organizowania doskonalenia zawodowego.

§ 35

Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje stały kontakt z rodzicami w celu:
• poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka;
• ustalania form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci, aby proces ten ujednolicić;
• włączenia ich w działalność Przedszkola.

Rozdział 6
Prawa i obowiązki dzieci
§ 36

Zgodnie z Konwencją Praw Dziecka wychowanek w Przedszkolu ma prawo do:
• akceptowania go takim jakim jest;
• spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
• indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju;
• aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi;
• aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy;
• zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;
• posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić;
• kontaktów z dorosłymi i umów z nimi osiąganych na drodze kompromisu;
• badania i eksperymentowania;
• doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa);
• różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia;
• snu i wypoczynku jeśli jest zmęczone;
• jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo do nauki regulowania własnych potrzeb;
• zdrowego jedzenia;
• codziennego pobytu na powietrzu, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne;
• znajomości swoich praw i obowiązków.

§ 37

Dziecko w Przedszkolu ma obowiązek:
• poszanowania mienia Przedszkola;
• stosowania się do przyjętych umów obowiązujących w grupie i Przedszkolu, ustalonych wspólnie z nauczycielką, ze szczególnym uwzględnieniem reagowania na polecenia personelu Przedszkola;
• bezwzględnego poszanowania nietykalności cielesnej innych: dzieci i dorosłych;
• poszanowania godności innych: dzieci i dorosłych;
• uczestniczenia w zajęciach wykraczających poza podstawę programową, które wybrali dla niego rodzice, jednakże pod warunkiem wyrażenia przez dziecko chęci uczestniczenia w tych zajęciach.

§ 38

• W przedszkolu realizuje się obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej.
• Dyrektor Przedszkola powiadamia dyrektora szkoły obwodu w którym dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego w Przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie

§ 39

• Dyrektor Przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy wychowanków po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Pedagogiczną:
• po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodziców i nieusprawiedliwionej, trwającej co najmniej miesiąc nieobecności dziecka w Przedszkolu;
• po trzymiesięcznym braku wnoszenia przez rodziców należnych opłat i braku woli współpracy ze strony rodziców wychowanka.
• Tryb odwoływania się od decyzji skreślenia z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola:
• w formie pisemnej do dyrektora placówki;
• w formie pisemnej do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 40

1. Przedszkole jest jednostką budżetową finansowaną przez miasto stołeczne Warszawę.
• Obsługa finansowo-księgowa przedszkola jest wykonywana przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy.
• Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
• Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

§ 41

• Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi przedszkola, dzieci i rodziców.
• Tekst Statutu udostępniany jest przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz, na stronie BIP przedszkola i stronie internetowej.
• Zmiany w Statucie są zatwierdzane na mocy uchwały Rady Pedagogicznej.
• Sprawy nieuregulowane w niniejszym statucie załatwiane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa
• Każda zmiana Statutu skutkuje tekstem jednolitym.

§ 42

• Traci moc Statut Przedszkola uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 31.10.2016 r.
• Statut wchodzi w życie z dniem 01.12.2017 r.

Rada Pedagogiczna Przewodniczący Rady Pedagogicznej
Przedszkola Nr 162 „Saski Zakątek”

Skip to content