Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 162 „Saski Zakątek”” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Przedszkola nr 162 „Saski Zakątek”” http://www.saskizakatek.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2015 03 00
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021 03 26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Maciejewska  BeataMaciejewska@eduwarszawa.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 617 31 01 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Przedszkola Nr 162 „Saski Zakątek” w Warszawie ma siedzibę przy  ul. Dąbrówki 3. Budynek posiada 3 wejścia, które nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego prowadzi  5 schodów.  Zainstalowany jest dzwonek po prawej stronie drzwi na wysokości 144cm. Do wejść bocznych prowadzi po 5 schodów. 

Sale pierwszej i drugiej grupy znajdują się na parterze. 

Sale grup trzeciej, czwartej i piątej znajdują się na 1 piętrze. Szatnia dla wszystkich grup wiekowych usytuowana jest na poziomie parteru. 


Toalety znajdujące się w salach nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, pętli indukcyjnych, informacji głosowych.


Przed frontem budynku przedszkola znajduje się  chodnik  Nie ma  miejsc parkingowych i nie ma wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.


Dyrektor przedszkola wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym, 

Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Sposób dojazdu

Placówka mieści się na Saskiej Kępie.

Posiada dwa wejścia jedno od ul. Francuskiej 34 w odległości ok. 50 m. od przystanku autobusowego „Francuska 01”, drugie wejście od ul. Dąbrówki 3Skip to content